Фінансовий план

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  2021 рік

Комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» Херсонської міської ради

Основні фінансові показники

 

 тис.грн.

 

Найменування показника

Код рядка

Факт       2019 року

Фінансовий план          2020 року

Очікуваний факт             за 2020 рік

Плановий 2021 рік

 
 

1

2

3

4

5

6

 

І. Формування фінансових результатів

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

50 701,00

131 484,20

145 308,90

180 714,40

 

-медичні послуги за програмою медичних  гарантій пацієнтам

2000/1

50 701,00

131 484,20

145 308,90

180 714,40

 

Інші операційні доходи (цільове фінансування)

2120

96 364,70

35 655,10

59 090,80

15 404,90

 

Інші доходи

2240

2 062,70

2 131,80

2 131,80

3 950,00

 

Разом доходи

2280

149 128,40

169 271,10

206 531,50

200 069,30

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

50 701,00

125 070,00

138 894,10

174 226,00

 

Інші операційні витрати

2180

96 364,70

37 720,60

61 156,90

17 904,90

 

Інші витрати

2270

2 062,70

6 480,50

6 480,50

7 938,40

 

Разом витрати

2285

149 128,40

169 271,10

206 531,50

200 069,30

 

Фінансовий результат до оподаткування

2290

-

-

-

-

 

Податок на прибуток

2300

-

-

-

-

 

Чистий прибуток (збиток)

2350

-

-

-

-

 

 

 

IІ. Розрахунки з бюджетом

 

Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

16 480,10

16 387,70

19 418,90

22 190,90

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2111

12,10

20,00

137,40

162,40

 

податок на прибуток

2112

-

 

 

 

 

частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету

2113

-

-

-

-

 

податок на доходи фізичних осіб

2114

16 425,00

16 355,70

19 269,50

22 016,50

 

земельний податок

2115

42,30

11,20

11,20

11,20

 

інші податки (розшифрувати):

2116

0,70

0,80

0,80

0,80

 

-екологічний податок

2116/1

0,70

0,80

0,80

0,80

 

Інші податки, збори та платежі  усоьго, у тому числі:

2120

22 015,70

24 174,80

25 479,10

30 434,50

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2121

20 610,20

22 631,70

23 860,50

28 491,90

 

Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):

2122

1 405,50

1 543,10

1 618,60

1 942,60

 

-віськовий збір

2122/1

1 405,50

1 543,10

1 618,60

1 942,60

 

Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів

2130

38 495,80

40 562,50

44 898,00

52 625,40

 

ІІІ. Рух грошових коштів

 

Залишок коштів на початок періоду

30

576,90

576,90

576,90

576,90

 

Надходження коштів:

 

 

0,00

 

 

 

від основної діяльності

1

147 065,70

167 139,30

204 399,70

196 119,30

 

від інвестиційної діяльності 

7

-

-

-

-

 

від фінансової діяльності

12

-

-

-

-

 

Інші надходження

61114

-

0,00

0,00

0,00

 

Видатки грошових коштів:

 

-

0,00

 

 

 

основної діяльності

15

147 065,70

167 139,30

204 399,70

196 119,30

 

інвестиційної діяльності 

21

-

0,00

 

 

 

фінансової діяльності

27

-

0,00

 

 

 

Іші витрати

2026

-

0,00

0,00

0,00

 

Залишок коштів на кінець періоду

31

576,90

576,90

576,90

576,90

 

Чистий грошовий потік

32

0,00

0,00

0,00

0,00

 

IV. Капітальні інвестиції

 

Капітальні інвестиції

001

8 484,50

6 789,00

23 504,20

1 767,8

 

V. Коефіцієнтний аналіз

 

Рентабельність діяльності

5001

-

-

-

-

 

Рентабельність активів

5002

-

-

-

-

 

Рентабельність власного капіталу

5003

-

-

-

-

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

5004

-

-

-

-

 

Коефіцієнт зносу основних засобів

5005

-

-

-

-

 

VI. Звіт про фінансовий стан

 

Необоротні активи, усього, у тому числі:

1095

 

 

 

 

 

основні засоби

1010

65006,7

65006,7

65 006,7

65006,7

 

первинна вартість

1011

228579,9

228579,9

228 579,9

228579,9

 

знос

1012

163573,2

163573,2

163 573,2

163573,2

 

Оборотні активи, усього, у тому числі:

1195

6414,4

6414,4

6 414,4

6414,4

 

гроші та їх еквіваленти

1165

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Усього активи

1300

71421,1

71421,1

71 421,1

71421,1

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1595

-

-

-

-

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

1695

-

-

-

-

 

Усього зобов'язання і забезпечення

1900

0,0

0,0

0,0

0,0

 

У тому числі державні ґранти і субсидії

6060

-

-

-

-

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

-

-

-

-

 

Власний капітал

1495

227098,2

227098,2

227 098,2

227098,2

 

 

 

 

 

 

 

 

VІI. Кредитна політика

 

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

 

довгострокові зобов'язання

7001

-

-

-

-

 

короткострокові зобов'язання

7002

-

-

-

-

 

інші фінансові зобов'язання

7003

-

-

-

-

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

 

довгострокові зобов'язання

7011

-

-

-

-

 

короткострокові зобов'язання

7012

-

-

-

-

 

інші фінансові зобов'язання

7013

-

-

-

-

 

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

 

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

            1 471

          1 469

           1 469

           1 469

 

головний лікар

8001

                   1

                  1

                  1

                   1

 

адміністративно-управлінський  персонал

8002

                 11

                11

                11

                 11

 

інші працівники

8003

            1 459

          1 457

           1 457

           1 457

 

Витрати на оплату праці

8004

93 702,0

102 871,3

107 904,5

129 509,0

 

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:

8005

        5 308,3

5 835,7

       5 882,4

7 346,8

 

головний лікар/генеральний директор

8006

      14 237,0

15 334,0

     15 334,0

35 000,0

 

адміністративно-управлінський  персонал

8007

      12 428,0

13 349,0

     13 349,0

29 800,0

 

інші працівники

8008

        5 244,0

5 956,0

       7 839,0

9 406,0

 

           

 

 

Генеральний директор                                                                                                     Л.Т. Ремига      

                                                                                                                                                                                    

Заступник генерального директора з фінансово-економічних питань           Т.О. Куриленко

                                                                                                                                                                                    

Головний бухгалтер                                                                                                            О.В. Гудкова     

 

Про лікарню

Стаціонарна служба